Nationaal Rampenfonds

KNBRD

KNBRD

KNBRD vlettenvloot

De Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen (Reddingsbrigade Nederland, KNBRD) ontving van het NRF ter instandhouding van de vlettenvloot een jaarlijkse bijdrage ter grootte van € 247.029. Naar aanleiding van de wateroverlast in het rivierengebied in Nederland in de jaren 1993 en 1995 is er met de KNBRD op 18 september 1995 een overeenkomst gesloten. De overeenkomst liep tot en met 31 december 2010. Per 7 april 2011 is de relatie met de Reddingsbrigade Nederland verlengd voor een periode eindigend op 31 december 2015. Volgens deze overeenkomst werd gestreefd naar een jaarlijkse bijdrage van het NRF ad € 270.000. Dit bedrag is ook jaarlijks toegekend. 

In de tripartiete overeenkomst tussen de overheid, het NRF en de Reddingsbrigade Nederland is destijds overeengekomen dat (1) de overheid zich voor de duur van de overeenkomst zou commiteren tot een bijdrage in de exploitatie tot maximaal EUR 500.000 en (2) het NRF een jaarlijkse bijdrage zou trachten te leveren van tenminste EUR 270.000 per jaar. 

In de aanloop naar het aflopen van de overeenkomst heeft de overheid aangegeven over te willen gaan tot het afbouwen van de subsidieregeling op rijksniveau; de financiering van de Reddingsbrigade Nederland zou op het niveau van de veiligheidsregio’s moeten worden geregeld. Tegelijkertijd heeft het NRF aangegeven dat zij haar doelstelling aanpast waarbij het in stand houden van materieel, ten einde paraat te zijn indien rampen zich voordoen, zal komen te vervallen. Daarop is na het aflopen van de overeenkomst (ultimo 2015) de financiële steun aan de Reddingsbrigade Nederland door het NRF beëindigd. 

Meer achtergrond leest u hier.

Bron: NRF Jaarverslag 2016